โค้ดข้อความวิ่งจากซ้ายไปขวา

<marquee direction="right">ข้อความวิ่งจากซ้ายไปขวา</marquee> 

ข้อความวิ่งจากซ้ายไปขวา

โค้ดข้อความวิ่งจากขวาไปซ้าย

<marquee direction="left">ข้อความวิ่งจากขวาไปซ้าย</marquee>

ข้อความวิ่งจากขวาไปซ้าย

โค้ดข้อความวิ่งจากล่างขึ้นบน

<marquee direction="up">ข้อความวิ่งจากล่างขึ้นบน</marquee>

ข้อความวิ่งจากล่างขึ้นบน

โค้ดข้อความวิ่งจากบนลงล่าง

<marquee direction="down">ข้อความวิ่งจากบนลงล่าง</marquee>

ข้อความวิ่งจากบนลงล่าง

โค้ดข้อความวิ่งและมีสีพื้นหลัง

<marquee bgcolor="#99FFFF" direction="lefe" scrollamount="5" width="50%">สีพื้นหลังเป็นสีฟ้า ข้อความวิ่งจากขวาไปซ้าย ความเร็วในการวิ่ง 5 ใช้ขอบเขตครึ่งหน้ากระดาษ
      </marquee>

สีพื้นหลังเป็นสีฟ้า ข้อความวิ่งจากขวาไปซ้าย ความเร็วในการวิ่ง 5 ใช้ขอบเขตครึ่งหน้ากระดาษ

โค้ดทำรูปภาพวิ่งจากขวาไปซ้าย

<marquee direction="left"><img src="ชื่อรูป.สกุลรูป หรือ URL ภาพ"></marquee>

ที่มา : การทำวัตถุเคลือนไหว