แม่สี

แม่สี มี 3 สี ได้แก่ แดง เหลือง น้ำเงิน

สูตรผสมสีจากแม่สี

แดง+เหลือง = ส้ม
สีแดงผสมกับสีเหลือง เป็นสีส้ม

แดง+น้ำเงิน = ม่วง
สีแดงผสมกับสีน้ำเงิน เป็นสีม่วง

เหลือง + น้ำเงิน = เขียว
สีเหลืองผสมกับสีน้ำเงิน เป็นสีเขียว

การผสมสีของแม่สีหลัก ขั้นที่ 2

แดง + ส้ม = แดงส้ม
สีแดงผสมกับสีส้ม เป็นสีแดงส้ม

แดง + เขียว = น้ำตาล
สีแดงผสมกับสีเขียว เป็นสีน้ำตาล

แดง + ม่วง = ม่วงแดง
สีแดงผสมกับสีม่วง เป็นสีม่วงแดง

น้ำเงิน + ส้ม = น้ำตาล
สีน้ำเงินผสมกับสีส้ม เป็นสีน้ำตาล

น้ำเงิน + เขียว = น้ำเงินเขียว
สีน้ำเงินผสมกับสีเขียว เป็นสีน้ำเงินเขียว

น้ำเงิน + ม่วง = น้ำเงินม่วง
สีน้ำเงินผสมกับสีม่วง เป็นสีน้ำเงินม่วง

เหลือง + ส้ม = ส้มเหลือง
สีเหลืองผสมกับสีส้ม เป็นสีส้มเหลือง

เหลือง + เขียว = เขียวเหลือง
สีเหลืองผสมกับสีเขียว เป็นสีเขียวเหลือง

สีที่เกิดจากการผสมของแม่สีหลักกับสีขั้นที่ 2 ถือเป็นขั้นที่ 3

แดง + ขาว = ชมพู
สีแดงผสมกับสีขาว เป็นสีชมพู

แดง + ดำ = ดำอมแดง
สีแดงผสมกับสีดำ เป็นสีดำอมแดง

แดง + เงิน = แดงเมทัลลิค
สีแดงผสมกับสีเงิน เป็นสีแดงเมทัลลิค

เหลือง + ขาว = ขาวอมเหลือง

สีเหลืองผสมกับสีขาว เป็นสีขาวอมเหลือง

เหลือง + ดำ = ดำอมเหลือง

สีเหลืองผสมกับสีดำ เป็นสีดำอมเหลือง

เหลือง + เงิน = เหลืองเมทัลลิค

สีเหลืองผสมกับสีเงิน เป็นสีเหลืองเมทัลลิค

น้ำเงิน + ขาว = ฟ้า
สีน้ำเงินผสมกับสีขาว เป็นสีฟ้า

น้ำเงิน + ดำ = ดำอมน้ำเงิน
สีน้ำเงินผสมกับสีดำ เป็นสีดำอมน้ำเงิน

น้ำเงิน + เงิน = น้ำเงินเมทัลลิค
สีน้ำเงินผสมกับสีเงิน เป็นสีน้ำเงินเมทัลลิค

ที่มา : การผสมสีจากแม่สี